IKT: Kakovost IKT
KAKOVOST INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Predavatelj: Boštjan FLIS, univ. dipl. ing.

Kakovost informacijsko komunikacijske tehnologije -
Testiranje omrežij ob vgradnji in prevzemu, vzdrževanju in periodično
 • Pridobite kompetenco za odgovorno delo na področju zagotavljanja kakovosti IKT omrežij, delovanje informacijske tehnologije, naprav in napeljav.
 • Namenjeno vzdrževalcem, monterjem in izvajalcem del na IKT omrežjih.


Udeleženec programa pridobi znanja Kakovost informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT (vstopni pogoji glej Standard_katalog, točka 4)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis Kakovost informacijske in komunikacijske tehnologije programa se nahaja tukaj.Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.Cilji tematskega sklopa

Udeleženec:

 • dobi pregled razvoja govorne in informacijske tehnologije,
 • osvoji pregled klasične tehnike in osnovno znanje iz optične tehnike,
 • osvoji znanja o sistemih govornih in informacijskih instalacij,
 • spozna opredelitev javne mreže in uporabnikovih napeljav,
 • spozna sisteme javnih povezav,
 • spozna sisteme uporabnikovih povezav,
 • obdela pojem priključne točke,
 • se seznani z določili Zakona o graditvi objektov, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov vezanih na predmet, Zakona o standardizaciji, Zakona o meroslovju, Kazenskem zakoniku Republike Slovenije,
 • dobi pregled veljavne zakonodaje pred osamosvojitvijo RS, po osamosvojitvi in o približevanju EU,
 • osvoji temeljna znanja iz Zakona o telekomunikacijah o tehničnih predpisih in pravilnikih,
 • se seznani s predpisi za priključitev naprav v priključni točki in o elektromagnetni združljivosti,
 • spozna domače predpise iz področja predmeta,
 • se seznani o predpisanih ukrepih za zaščito pred električnim udarom in prevelikim električnim tokom in pridobi osnovna znanja o izvedbi zaščitnih in ozemljilnih vodnikov in izenačitvi potencialov,
 • spozna slovenski standard SIST EN 50173,
 • se seznani z načini povezave med javno in zasebno napeljavo,
 • se seznani s posebnostmi napeljav v upravnih prostorih, industriji, obratovalnicah, bolnišnicah, stanovanjih in posebnih ukrepih v prostori s specifičnimi pogoji,
 • se seznani s potrebno dokumentacijo za graditev in vzdrževanje objektov, se nauči brati, razlikovati in uporabljati tehnično dokumentacijo, · se seznani s predpisanimi določili za verifikacijo kvalitete in lastnosti inštalacij ter postopki verificiranja,
 • se seznani s predpisano vsebino merilnih protokolov in poročil o pregledih in preizkusih,
 • se seznani s predpisanimi merilnimi metodami,
 • se seznani z medsebojnim povezovanjem tehničnih predpisov in standardov pri posameznih konkretnih primerih,
 • se seznani z zakonskimi odgovornostmi vzdrževalca in uporabnika.