Modul TPS PLUS
TEHNIČNI  PREDPISI  IN  STANDARDI ZA OBJEKTE Z ZAHTEVNIMI ELEKTRIČNIMI INŠTALACIJAMI

Predavatelja: mag. Boris ŽITNIK in Mitja VIDMAR, univ. dipl. ing.

Cilji tematskega sklopa

Udeleženec pridobi potrebna razširjena strokovna znanja iz programa Edison:

 • osvoji znanja o izvedbi zaščitnih in ozemljilnih vodnikov zahtevnih objektov,
 • osvoji posebnosti predpisane izvedbe glavne in dodatne izenačitve potenciala zahtevnih objektov,
 • spozna predpisane merilne metode za zagotavljanje varnosti v fazi graditve objekta,
 • seznani se s pregledi in preizkusi za pripravo elaboratov, potrebnih za pripravo projektnih pogojev,
 • seznani se s predpisanimi določili za meritve električnih inštalacij in inštalacij za zaščito pred udarom strele za zahtevne objekte,
 • seznani se z določili Zakona o graditvi objektov v zvezi z zahtevnimi objekti,
 • spozna posebnosti pri izvedbi električnih inštalacij in zaščite pred udarom strele v prostorih s specifičnimi pogoji,
 • seznani se s posebnimi zahtevami za dela v eksplozivno nevarnih prostorih,
 • seznani se s problematiko inštalacij v požarno ogroženih objektih, sistemih za javljanje požara, sistemih za varnostno razsvetljavo, sistemih, ki morajo delovati določen čas tudi med požarom, sistemih za odvod dima, sistemih za ventilacijo in klimatizacijo, itd,
 • spozna posebnosti za zahtevne objekte:
  • elektroenergetski postroji za proizvodnjo električne energije (toplarne, jedrske elektrarne, hidro elektrarne, vetrne elektrarne), transformatorske postaje, RP in RTP,
  • dvigala,
  • železnice,
  • vlečnice in žičnice,
  • vodovodi,
  • skladišča eksplozivnih snovi in razstreliv, fosilnih tekočih goriv, zemeljskega plina, utekočinjenega zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina,
  • eksplozijsko ogroženi prostori,
  • proizvodnje, skladiščenja in uporabe kemikalij,
  • objekti, namenjeni hrambi in ravnanju z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi snovmi,
  • mostovi, predori, pregrade,
  • avtoceste, hitre, glavne in regionalne ceste,
  • luke, pristanišča in ladjedelnice,
  • letališča,
  • infrastrukturni objekti navigacijskih služb zračnega prometa,
  • silosi,
  • čistilne naprave,
  • odlagališča odpadkov,
  • plinovodi, naftovodi, rafinerije.

 Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.