Zagotavljanje varnosti in kakovosti
Na električnih instalacijah, strojih, opremi in napravah lahko nastanejo napake v vezavah, slabi spoji med vodniki, poškodbe opreme ... (slaba izolacija). Zaščita pred električnim udarom lahko odpove ali pa se poslabšajo pogoji in se pojavijo vzroki za požar.

Med uporabo instalacij prihaja zaradi kemičnih in mehanskih vplivov do povečevanja prehodnih upornosti vodnikov, povečanja impedance zanke in upada izolacijske upornosti. Pri premičnih inštalacijah, delih inštalacije, prenosih strojev in naprav iz enega objekta na drugega (gradbišča, dvigala,..) lahko pride do dodatnih poškodb med prenosom, do premikov notranjih delov inštalacije, na zunaj neopaznih poškodb kar pomeni dodatno potencialno nevarnost tako za ljudi in živali kot tudi nevarnost za nastanek požara.

Uporabnik ali lastnik električne inštalacije je dolžan skrbeti za njeno varnost in vzdrževanje. To lahko uspešno zagotavlja z izvajanjem rednih preventivnih periodičnih preverjanj in pregledov. Ker so tovrstna preverjanja urejena le v nekaterih državah na ravni nacionalnih pravilnikov, se je pojavila potreba po enotnem dokumentu, ki bi obravnaval tako prvo preverjanje električnih inštalacij kot tudi njihovo periodično preverjanje in preizkuse. 

  
 SIST EN 60364-6: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE STAVB
Vodnik skozi preverjanje in preglede celotne električne inštalacije.

Standard obravnava zaščitne ukrepe, namestitev električne opreme, določila glede vizuelnega pregleda in merilne metode preverjanja. Poleg tega standard določa periodiko preverjanja in pogostnost pregledov na vsaka 4 leta, za inštalacije v prostorih, ki predstavljajo določen riziko, pa morajo biti presledki krajši. Standard predvideva tudi periodiko preverjanja inštalacij v stanovanjih na vsakih 10 let in vsakokrat, ko se zamenja lastnik.

Metode preverjanja varnosti električnih inštalacij

Tako prvi del standarda IEC 60364-6, ki predstavlja potrebne postopke pri prvem preverjanju, kot tudi drugi del, ki se nanaša na periodične preglede inštalacij, predvidevata praktično identične postopke preverjanja, ki obsegajo vizualne preglede ter preizkuse z meritvami. Vizualne preglede izvedemo pred testiranjem in (pri prvem pregledu) pred priključitvijo na električno napetost.

 


1. Vizualni pregled inštalacije mora vključevati vsaj nasledna preverjanja:

a) zaščite pred električnim udarom (del 4-41);
b) prisotnost pregrad pred širjenjem požara in izvedbo termalne zaščite (del 4-42 in poglavje 527 iz 5-52);
c) pravilno izbiro presekov vodnikov (del 4-43 in poglavij 523 in 525 iz 5-52);
d) izbira in nastavitev naprav za zaščito in nadzor (del 5-53);
e) izvedbo in namestitev ustreznih stikalnih naprav in izvedbo električnih ločitev (poglavje 536 iz 5-53);
f) ustrezno izbiro opreme za zaščito pred zunanjimi vplivi (poglavje 422 iz 4-42, 512.2 iz 5-51 in 522 iz 5-52);
g) pravilna izbira, označbe in priključitev nevtralnega ter zaščitnega vodnika (poglavje 514.3 iz 5-51);
h) nameščenost odklopnih naprav na faznih vodnikih (poglavje 536 iz 5-53)
i) obstoj shem, tablic, opozoril, skladnost s projektno dokumentacijo (poglavje 514.5 iz 5-51);
j) razpoznavnost tokokrogov, nadtokovne zaščite, stikal, opreme,.. (poglavje 514 iz 5-51);
k) ustreznost priklopa vodnikov, zaščitnih vodnikov, izenačitev potencialov,.. (poglavje 526 iz 5-52 in 5-54);
l) dostopnost, razpoznavnost vgrajene opreme med delovanjem in vzdrževanjem (poglavje 513, 514 iz 5-51). 

 


2. S preizkusi z meritvami ugotavljamo utreznost izmerjenih vrednosti v naslednjem vrstnem redu:

a) neprekinjenost zaščitnih vodnikov, vključno z glavnimi in pomožnimi izenačitvami potencialov;
b) izolacijsko upornost;
c) zaščita v SELV, PELV ali izolacijsko ločenimi deli;
d) upornost / impedanca tal in sten;
e) avtomatski odklop napajanja;
f) ustreznost prisotnih napetosti;
g) trifazno zaporedje;
h) funkcionalni preskusi in delovanje;
i) napetost dotika.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.